Санхүүжилтийн нөхцөл

Санхүүжилт

  • Урьдчилгаа:  20-30%
  • Сарын хүү:   1.9%
  • Хугацаа:        12-60 сар
  • Нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардахгүй 
  • Автомашинаа заавал даатгуулна
  • Шимтгэл - 0.5%

Тавигдах шаардлага

  • Тухайн бизнесийн үйл ажиллгаагаа сүүлийн 1 жил тогтвортой явуулж ирсэн иргэн, хуулийн этгээд;
  • Бизнесийн орлогоороо лизингийн төлбөр төлөх бүрэн чадвартай байх; 

Recommend page